Ang Pantig at Pagpapantig

Ang Pantig at Pagpapantig

Ang pantig ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.

Kayarian ng Pantig

Gumagamit ng simbolong K para sa katinig at P para sa patinig sa pagtukoy ng kayarian ng pantig.

Kayarian
Halimbawa
Pa-so
KPma-ta
PKak-lat
KPKsak-lap
KKPblu-sa
PKKeks-pre-syon
KKPKplan-ta
KPKKnars
KKPKKtrans-por-ta-syon


Ang Pagpapantig

Ang pagpapantig ay paghahati ng salita sa pantig o mga pantig.

1. Ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig ng salita ay hiwalay na mga pantig

Halimbawa:
uupo > u – u - po
paano > pa – a – no
noo > no - o

2. Ang magkasunod na katinig sa loob ng isang salita ay pinaghihiwalay, ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang ikalawa ay sa patinig na kasunod.

Halimbawa:
tukso > tuk - so
pandak > pan - dak
luksa > luk – sa

3. Sa hiram na salita, ang magkasunod na katinig ay parehong kasama sa kasunod na patinig.

Halimbawa:
sobre > so-bre
pobre > po-bre

4. Sa pag-uulit ng pantig:

a. Ang patinig lamang ang inuulit kung ito ay unang tunog ng salitang ugat.

Halimbawa:
asa > a-a-sa
alsa > a-al-sa
ekstra > e-eks-tra

b. Kung ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa katinig-patinig ang katinig at kasunod na patinig lamang ang inuulit

Halimbawa:
punta > pu-pun-ta
sulat > su-su-lat
prito > pi-prituhin

12 comments:

Anonymous said...

paano pinapantig ang libro?kotse? litson?

Anonymous said...

lib-ro, kot-se, lit-son

Reymond Escalante said...

Li-bro, ko-tse, li-tson

Anonymous said...

Paano pinapantig ang administrasyon, komprontasyon, inspirasyon?

Anonymous said...

paano po pantigin ang "mga"

Jion said...

Anu pi ang tamang pantig sa salitang okra? Ok-ra po ba o o-kra?

Anonymous said...

ano po ang tamang pag uulit ng pantig, aalahanin o alalahanin?

Anonymous said...

aalahanin.. dapat ang inuulit ay ang unang pantig ng salitang ugat.

Anonymous said...

mga ay isang pantig lang

Anonymous said...

ad-mi-nis-tras-yon
kom-pron-tas-yon
ins-pi-ras-yon

Anonymous said...

paano pinapantig ang palispisan,kamangmangan,mandarayuhan

Anonymous said...

pa-la-i-si-pan
ka-mang-ma-ngan
man-da-ra-yu-ha