Balita

Ang balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at/o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag, pagsasahihimpawid, Internet, o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa, nakikinig o nanonood.

     • Ang mga mamamahayag ay may ganitong kasabihan: kapag ang tao ay nakagat ng

       aso, hindi ito balita; ngunit kapag ang aso nakagat ng tao, ito ay balita.
     • Sa ibang pakahulugan, ang balita ay isang pangyayaring hindi pangkaraniwan. Ito ay

        maaaring tungkol sa mga pangyayaring naganap o nagaganap na bago sa pandinig
        ng madla.

0 comments:

Post a Comment