Thursday, September 27, 2012

Kalikasan Ang Ating Paraiso

Kalikasan Ang Ating Paraiso
Milinda O. Bernardino

Isang malinis, maayos, sariwang hangin, sagana sa likas na yaman at tirahan iyan ang paraiso. Ito’y buong pusong ihinain ng ating may likha ang kalikasang nasasa-ating pangangalaga. Isang paraisong maihahandog sa tao.

Ang paraiso ba natin ay ang ating daigdig? Tunay, isang paraiso ang daigdig… paraisong likha ng kalikasang nasa kanyang sinapupunan… kalikasang dito lamang matatagpuan. Hindi ito makikita sa magandang naglalakihang planeta.

Subalit sa pagdaan ng maraming taon ang kalikasan ng daigdig ay unti-unting naglaho dahil tumubo sa puso ng tao ang maimbot na paghahayag sa katanyagan. Pagnanasa sa higit pa sa kanyang pangangailangan. Pangangailangang nasasalig sa makasarili at makitid na layunin.

Ang daigdig ay isang paraiso. Manatili lamang ang kasaganaan nito kung tulung-tulong tayong makikibaka sa mga tao at bansang nagbabalatkayong may hangad ng pag-unlad, ngunit sumisira naman sa ating paraiso. Ang mga walang pusong pumuputol sa ating mga puno; pumapatay sa ating mga halaman; nagpaparumi sa mga kailugan at karagatan at umuubos sa mga lamang dagat ay walang karapatang manatili sa ating paraiso. Itaboy sila sa kawalan.

Huwag hayaang maglaho ang paraisong Daigdig…. Ipagtanggol at pangalagaan natin ang kanyang kalikasan.http://bsoa1b.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment